News mile米乐首页新闻

七年级下第6单元单词及读音【mile米乐首页】

2023-11-25 00:21:02
浏览次数:
返回列表
本文摘要:Unit6. I’m watching TV1.newspaper ['njuːzpeɪpə(r)] n 报纸2.use [juːs] v使用;运用3.soup [suːp] n汤4.wash [wɒʃ [wɑːʃ]] v洗5.movie ['muːvi] n影戏6.just [dʒʌst] adv 只是;恰好7.house [haʊs] n屋子8.drink [drɪŋk] v喝n饮料9.tea [tiː] n茶;茶叶10.tomorrow [tə'mɒrəʊ] adv在明天11.pool [puːl] n(复数pools)12.shop [ʃɒp] n.商店13.supermarket ['suːpəmɑːkɪt] n.超级市场14.man [mæn] n.男子;人15.race [reɪs] n.赛跑;竞争16.study ['stʌdi] v.研究;学习;念书17.state [steɪt] n.国家;州18.American [ə'merɪkən] n.美国人19.any ['eni] adj.任何的20.other ['ʌðə(r)] adj.其他的;另外的21.young [jʌŋ] adj.年轻的22.child [tʃaɪld] n.小孩23.miss [mɪs] vt.想念 vt.错过;遗漏24.wish [wɪʃ] v.希望;想要25.delicious [dɪ'lɪʃəs] adj.鲜味的;适口的26.still [stɪl] adv.更;仍然
Unit6. I’m watching TV1.newspaper ['njuːzpeɪpə(r)] n 报纸2.use [juːs] v使用;运用3.soup [suːp] n汤4.wash [wɒʃ [wɑːʃ]] v洗5.movie ['muːvi] n影戏6.just [dʒʌst] adv 只是;恰好7.house [haʊs] n屋子8.drink [drɪŋk] v喝n饮料9.tea [tiː] n茶;茶叶10.tomorrow [tə'mɒrəʊ] adv在明天11.pool [puːl] n(复数pools)12.shop [ʃɒp] n.商店13.supermarket ['suːpəmɑːkɪt] n.超级市场14.man [mæn] n.男子;人15.race [reɪs] n.赛跑;竞争16.study ['stʌdi] v.研究;学习;念书17.state [steɪt] n.国家;州18.American [ə'merɪkən] n.美国人19.any ['eni] adj.任何的20.other ['ʌðə(r)] adj.其他的;另外的21.young [jʌŋ] adj.年轻的22.child [tʃaɪld] n.小孩23.miss [mɪs] vt.想念 vt.错过;遗漏24.wish [wɪʃ] v.希望;想要25.delicious [dɪ'lɪʃəs] adj.鲜味的;适口的26.still [stɪl] adv.更;仍然
本文关键词:mile米乐首页

本文来源:mile米乐首页-www.dlfuronghotel.com

搜索